Close
Činná odobratá práca a 15-minútové maximum
Avatar

Činná odobratá práca a 15-minútové maximum

V záujme objektivizácie prevádzkových nákladov housingových služieb sme, ako prvá spoločnosť na trhu, zaviedli fakturáciu spotreby elektrickej energie a rezervovaného výkonu na základe údajov z on-line merania.

Vlastné meranie

Každý vývod PDU (Power Distribution Unit) v dátovom centre umožňuje merať okamžité napätie, prúd, fázový posun a je vybavený kumulatívnym počítadlom činnej práce. Z týchto nameraných údajov je možné následne dopočítať hodnoty zdanlivého (VA), činného (W) a jalového (VAr) výkonu, ako aj veľkosť 15-minútového maxima (W).

PDU

Tieto údaje sú dostupné v reálnom čase a zaznamenávané do databázy k ďalšiemu spracovaniu pre účely fakturácie. Zároveň slúžia na kontrolu správnej činnosti napájania dátového centra a vytváranie interných štatistík. V prípade krátkodobého zlyhania komunikácie PDU a centrálnej databázy, sú PDU vybavené vlastnými počítadlami, ktorých hodnoty sú po obnove spojenia uložené do databázy.

Fakturácia spotreby elektrickej energie v dátových centrách našej spoločnosti pozostáva z troch zložiek:

a) platba za odobratú činnú prácu (kWh)
Rozdiel hodnôt počítadla činnej odobratej práce na začiatku a na konci sledovaného obdobia, zvyčajne kalendárneho mesiaca, predstavuje celkovú odobratú činnú prácu (kWh) za fakturačné obdobie.

b) platba za chladenie pre 1 kWh odobratej činnej práce
Elektrickú energiu servery premieňajú na teplo, preto z odobratej činnej práce (kWh) odvodzujeme aj poplatok za chladenie.

c) platba za dosiahnuté 15-minútové maximum (kW)
Hodnota najväčšieho nameraného 15-minútového maxima v sledovanom období. Tento údaj je potrebný pre dimenzovanie zariadení zabezpečeného napájania (UPS, DG, T) a objednanie rezervovanej kapacity prípojky.

15-minútové maximum

Keďže samotná veľkosť odobratej činnej práce v sledovanom období nevypovedá o výkonových pomeroch odberu (1000kWh odoberie rovnako 10kW spotrebič za 100 hodín, ako 100kW spotrebič za 10 hodín) používa sa v energetike údaj tzv. 15-minútového maxima, ktorý dopĺňa informáciu o výkonových požiadavkách spotrebiča.

Číselná hodnota 15-minútového maxima je vypočítaná ako rozdiel hodnôt počítadla činnej odobratej práce (Wh) v intervale 15 minút násobená číslom 4. Jednotkou 15-minútového maxima je Watt (W) a jej násobky a diely (kW, MW). Meraný interval začína štandardne v 0., 15., 30. a 45. minúte hodiny. Veľkosť 15-minútového maxima reprezentuje priemerný výkon odberu počas intervalu 15-tich minút, nejedná sa teda o maximum okamžitého výkonu. Z hľadiska fakturácie je dôležitá hodnota najväčšieho nameraného 15-minútového maxima v sledovanom období, zvyčajne jedného kalendárneho mesiaca. Táto hodnota je vybraná ako najväčšia zo všetkých nameraných hodnôt za dané obdobie.

Informácie o spotrebe máte vždy po ruke

V našej zákazníckej zóne nájdete okrem počítadiel činnej odobratej práce (kWh) aj grafický výstup sledu za sebou nameraných hodnôt 15-minútového maxima (kW) za obdobie aktuálneho mesiaca. Vďaka tomu máte informácie o vašich nákladoch stále k dispozícii.

statistika elektriky

Poplatok za 15-minútové maximum je v podstate ekvivalentom poplatku za veľkosť ističa vývodu, ktorý je obvyklý v tradičnom modeli spoplatňovania hostingu v dátových centrách súčasnosti. Výhody spoplatnenia nameraného 15-minútového maxima oproti snahe o obmedzenie maximálneho odberu ističom môžme zhrnúť nasledovne:

1. Veľkosť menovitého prúdu a vypínacia charakteristika ističa predstavuje fyzické obmedzenie odoberaného prúdu, ktorého prekročenie sa prejaví prerušením dodávky elektrickej energie (vybavenie ističa pri prekročení tzv. dohodnutého nevypínacieho prúdu = 1.13 x In), zatiaľ čo v prípade merania 15-minútového maxima je každý rack istený dostatočne dimenzovanou dvojicou ističov (3x C 32A) a prípadné neočakávané zvýšenie výkonu odberu tak nespôsobí výpadok dodávky elektrickej energie.

2. Zmena rezervovanej kapacity vývodu, pri tradičnej koncepcii, vyžaduje fyzickú výmenu istenia (vypnutie prívodu, manipuláciu s vedením), navýšenie výkonu pri spoplatnení nameraného 15-minútového maxima netreba nahlasovať ani objednávať, nastane totiž automaticky.

3. pri spoplatnení 15-minútového maxima zákazník platí v každom mesiaci len za ten maximálny výkon ktorý v danom mesiaci skutočne dosiahol, neplatí za kapacitu ističa ktorú nevyužil. Kompaktné ističe sú štandardne vyrábané v radách s prúdovými hodnotami 2A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, .. Vývody chránené kompaktnými ističmi je ekonomicky efektívne zaťažovať v oblasti 70-80% menovitého prúdu (In). Snaha obmedzovať odoberaný výkon voľbou menovitého prúdu ochranného prvku, v tomto prípade ističa, tak naráža na limity, kedy prechodné javy v sieti, ako OZ (opätovné zapínanie), transfer výkonu z a na G, a pod. spôsobujú nežiadúce vybavenie nevhodne dimenzovaných ističov a tým zníženie spoľahlivosti dodávky el. energie.

Zodpovedný prístup k životnému prostrediu

Týmto modelom našich zákazníkov motivujeme, aby uprednostňovali energeticky efektívnejšie zariadenia. Šetria tým nie len svoje náklady, ale aj životné prostredie. Viac informácií o našom najnovšom dátovom centre Digitalis a jeho službách nájdete aj na www.dcdigitalis.sk.

Aktualizácia

Koncom roka 2018 doplnila spoločnosť Dell na náš podnet parameter 15-minutového výkonového maxima do svojho Open Manage Power Center vo verzii 4.1.  Vďaka tejto úprave môžme účtovať pomocou 15-minútového maxima aj energetické služby pre dedikované servery vrátane serverov v Blade Chassis.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Close